Son numerosas as especies de vertebrados acuáticos  asociadas ao río e constitúen unha comunidade ben conservada e de alto interese.
Os insectos son depredados dentro da auga polas troitas e os merlos rieiros, mentres que as formas aladas son o alimento das lavandeiras real branca, e dos morcegos de ribeira. Unha ave típica do bosque de ribeira na época de cría é o ouriol, mentres que a garza cinsenta é habitual no inverno.
Como bioindicadores da saúde ambiental das augas podemos localizar no Tea mamíferos pouco comúns como o auganeiro, o furaño patibranco e a lontra, especie da que mesmo é posible descubrir as pegadas na beira do río, como as do tímido furón.
Sempre preto da auga, é posible observar tres especies endémicas do noroeste peninsular, como son o lagarto das silvas, a salamántiga rabilonga e a ra patilonga.
Placeholder

Auganeiro

Auganeiro (Galemys pyrenaica)

Morcego ribeirego

Morcego ribeirego (Myotis daubentonii)

Placeholder
Placeholder

Lontra

Lontra (Luttra luttra)

Furaño patibranco

Furaño patibranco (Neomys fodiens)

Placeholder
Placeholder

Lavandeira real

Lavandeira real (Motacilla cinerea)

Merlo rieiro

Merlo rieiro (Cinclus cinclus)

Placeholder
Placeholder

Garza cinsenta

Garza cinsenta (Ardea cinerea)

Ouriol

Ouriol (Oriolus oriolus)

Placeholder
Placeholder

Lagarto das silvas

Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)

Ra patilonga

Ra patilonga (Rana iberica)

Placeholder
Placeholder

Salamántiga galega

Salamántiga galega (Chioglossa lusitanica)